MEN tüm Erkekler iҫin Saḡl׀k Merkezidir

MEN  . . .

… Genç, yaṣl׀ bütün Erkekler  icin bir saḡl׀k merkezidir
… Çal׀ṣan, çal׀smayan  veya emekli erkekler , ayn׀ cins yada karṣ׀ cinsi seven erkekler için,
MEN için saḡl׀kl׀ olmak demek sadece hastal׀ḡ׀n olmamas׀ demek deḡildir. Saḡl׀kl׀ olmak duygusal, sosyal ve ruhsal/manevi kabiliyetini geliṣtirmektir.

MEN. . .

…kiṣisel dan׀ṣmanl׀k, eḡitim seminerleri, Gençlerle çal׀ṣmalar/Workshop, Grup Seminerleri, ve  özellikle sosyal anlamda geri kalm׀ṣ erkekler için 
bir çok dilde sagl׀g׀ teṣvik edici/ saḡl׀ḡ׀n önemini vurgulayan  Projeler, sunar. 

MEN´ IN SUNABILECEGI YARDIMLAR  …

  • psikolojik dan׀ṣmanl׀k
  • Yaṣam tarz׀na bagl׀ olarak  saḡl׀k risklerini  azaltmak (Beslenme, Spor/  Hareket)
  • Psikoterapik ve psikososyal yard׀m
  • Cinsellik  ve Korunma ile ilgili sorularda yard׀m
  • Baba olmak ve Babal׀g׀n sorumluluklari hakk׀nda destek
  • iliṣkilerinizde destege ihtiyac׀n׀z varsa
  • baṣka erkeklerle tecrübelerinizi paylaṣmak istiyorsan׀z
  • Meslek yaṣam׀n׀zda problemleriniz varsa
  • Erkek saḡl׀ḡ׀ konusunda seminerler sunmak
  • erkekler için kurum veya iṣyerinizde saḡl׀ḡ׀ teṣvik edici  projeler